Recent

Plateform : Micro:bit

ชุดบอร์ด micro:bit ชุดทดลองที่น้าสนใจ โดยเฉพาะเด็กๆ และผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมแบบ บล็อค ของเล่ยนมากมาย

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

ครูโป้ง ก็ไปเรียนเพิ่มได้ความรู้มาเพิ่มพูน ไม่หยุดนิ่ง ลงทุนบ้าง เสาะหาบ้าง

ชุด ioT กับ ESP8266

iot คือทุกอย่างสามารถเชิ่อมต่อบนโลกอินเตอร์เน็ต เชื่อมโลกได้ สั่งได้ทั่วโลก

วิ่งปรู๊ด ตามเส้นไป กับ Arduino

โครงงานรถยนต์กับ Aruino

AR vs VR

เชื่อมโลกเสมือนไปกับ AR และ VR

4 กุมภาพันธ์ 2561

C-PROGRAM : การทำซ้ำแบบ While ตรวจก่อนค่อยทำงาน


ขออนุญาตสำเนา ครูนัทริน  ไชยพูน
ที่มา : https://sites.google.com/site/ccomputeryrc/khorngsrang-baeb-tha-sa-while

คำสั่ง while (การทำซ้ำแบบถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำชุดคำสั่ง)
            เป็นคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำซ้ำ ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำซ้ำใน Loop ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะออกนอก Loop การใช้คำสั่งนี้โปรแกรมอาจจะไม่ทำใน Loop เลยก็ได้ ถ้าหากเงื่อนไขเป็นเท็จ  รูปแบบของคำสั่งเป็นดังนี้  
         
                         รูปโครงสร้าง While                                                 รูปแบบคำสั่ง While

      จากรูปแบบคำสั่ง While condition คือเงื่อนไขที่ต้องการกำหนด  และจะเกิดการทำงานคำสั่ง statement – 1 และ statement -2 ถึง statement – n เมื่อมีการสอบว่าเงื่อนไขเป็นจริง  และจะทำงานซ้ำเช่นนี้ไปจนกว่าเงื่อนไขนั้นจะเป็นเท็จ หากคำสั่งที่ทำซ้ำมีมากกว่า 1 คำสั่งจะต้องใช้เครื่องหมายแสดงขอบเขต คือ { } ครอบคำสั่งที่ต้องการให้ทำซ้ำทั้งหมด Ex2  การเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มทีละ 1 ค่า  แล้วนำตัวเลขมารวมกัน จนกระทั่งรับตัวเลขครบ 5 ครั้ง        ให้หยุดรับค่าและแสดงผลรวมออกมาทางจอภาพ
  1.  การระบุข้อมูลเข้า (Input)  ตัวเลขจำนวนเต็ม (x)
  2.  การระบุข้อมูลออก (Output) ผลรวมตัวเลขจำนวนเต็ม (sum)
  3.  วิธีประมวลผล (Process) 
     (1) เริ่มต้น (2) ประกาศตัว (x) , (sum) และ (n) เป็นจำนวนเต็มโดยกำหนดค่า n = 0 (3)  กำหนดผลรวมตัวเลข  (sum) ให้มีค่าเท่ากับ 0 (4)  ตรวจสอบเงื่อนไขถ้า n < 5
            ถ้าจริง  ทำงานซ้ำใน Loop ข้อที่ (5)        ถ้าเท็จ  แสดงผลบวก sum ทางจอภาพ(5)  รับค่า (x) ทางแป้นพิมพ์(6)  sum=sum+x(7)  เพิ่มจำนวนรอบที่ละหนึ่ง  (n)(8)  จบ

4.  ผังงาน (Flowchart)                                               5. โค๊ดโปรแกรม (Code)  
 
ตัวอย่างผลของการรันโปรแกรม
                          

C-PROGRAM การทำซ้ำแบบ Do-While

ใบความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมตามโครงสร้างควบคุมแบบทำซ้ำโดยใช้คำสั่ง Do-While
ขออนุญาตสำเนา ครูนัทริน  ไชยพูน
ที่มา : https://sites.google.com/site/ccomputeryrc/khorngsrang-baeb-tha-sa-do-while

  •  คำสั่ง Do-While (การทำซ้ำจนระบบมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งจึงหยุด)
          เป็นคำสั่งที่ใช้ในการวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งที่ไม่แน่นอน เมื่อโปรแกรมเข้าสู่ Loop จะทำคำสั่งต่าง ๆ ใน Loop หนึ่งครั้ง  จากนั้นจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขอยู่ด้านท้าย Loop ถ้าหากตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นจริงโปรแกรมจะทำใน Loop ต่อไป  แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จก็จะออกนอกจาก Loop
  

                                                     

            รูปโครงสร้าง Do-While                                   รูปแบบคำสั่ง Do-While

เงื่อนไขของ Do-While จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขท้าย Loop ถ้าเป็นเท็จจะออกจาก Loop

Ex การเขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มทีละค่า  แล้วนำตัวเลขมารวมกัน  จนกระทั่งจะป้อนตัวเลข
     เป็น 0 แล้วให้หยุดรับค่าและแสดงผลรวมออกมาทางจอภาพ

1.      การระบุข้อมูลเข้า (Input) ตัวเลขจำนวนเต็ม (X)
2.      การระบุข้อมูลออก (Output) ผลรวมของตัวเลขจำนวนเต็ม (sum)
3.      วิธีการประมวลผล (Process)
(1)    เริ่มต้น
(2)    ประกาศตัวแปร x และ sum เป็นเลขจำนวนเต็ม
(3)    กำหนดค่าผลรวม sum ให้มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 0
(4)    รับค่า x ทางแป้นพิมพ์
(5)    หาผลรวม sum=sum+x
(6)    ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า x != 0
ถ้าจริง  ทำงานซ้ำใน Loop  ข้อที่(4)
ถ้าเท็จ  แสดงผลบวก sum ทางจอภาพ
(7)    จบ

4.      ผังงาน (Flowchart)

5.      โค๊ดโปรแกรม (code)


      ตัวอย่างผลการ Run โปรแกรม