Recent

Plateform : Micro:bit

ชุดบอร์ด micro:bit ชุดทดลองที่น้าสนใจ โดยเฉพาะเด็กๆ และผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมแบบ บล็อค ของเล่ยนมากมาย

อย่าหยุดที่จะเรียนรู้

ครูโป้ง ก็ไปเรียนเพิ่มได้ความรู้มาเพิ่มพูน ไม่หยุดนิ่ง ลงทุนบ้าง เสาะหาบ้าง

ชุด ioT กับ ESP8266

iot คือทุกอย่างสามารถเชิ่อมต่อบนโลกอินเตอร์เน็ต เชื่อมโลกได้ สั่งได้ทั่วโลก

วิ่งปรู๊ด ตามเส้นไป กับ Arduino

โครงงานรถยนต์กับ Aruino

AR vs VR

เชื่อมโลกเสมือนไปกับ AR และ VR

20 ธันวาคม 2562

Job-3 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro-เก้าอี้

นายธนชัย แก้วเบ้า


นายนรินทร์ เติมผล


นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา
-

น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์
-

น.ส.นฤสา แก่นกระโทก
-

น.ส.นิรัญญา พันนาเคน


น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว

Job-2 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro - ห้องสตู

นายธนชัย แก้วเบ้า


นายนรินทร์ เติมผล
-

นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา


น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์


น.ส.นฤสา แก่นกระโทก


น.ส.นิรัญญา พันนาเคน
-

น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว


Job-1 ผลงานนักเรียนน่ารักกับ โปรแกรม SketchUp Pro-สร้างบ้าน

นายธนชัย แก้วเบ้า

นายนรินทร์ เติมผล


นายภูมิภาค เปียงเบี้ย


นายอัศวิน โคตรมา


น.ส.พัชราภา โพธิ์ทอง


น.ส.ศศิกานต์ ทานสุทัศน์


นายพรภวิษย์ นามมูลลา


น.ส.จิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์


น.ส.นฤสา แก่นกระโทก


น.ส.นิรัญญา พันนาเคน


น.ส.ยุราวัลย์ โคตรแก้ว